Quy định hướng dẫn thi hành Điều Lệ Đảng

Kích thước: 0 cm × 14 cm × 20 cm
Giá 30.000 vnđ

Cuốn sách gồm các phần sau :

* - CHƯƠNG I : ĐIỀU LỆ ĐẢNG

* - CHƯƠNG II : QUY ĐỊNH SỐ 45-QĐ/TW NGÀY 01-11-2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG.

* - CHƯƠNG III : QUYẾT ĐỊNH SỐ 45-QĐ-TW NGÀY 01-11-2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG TRONG CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA XI.

* - CHƯƠNG IV : QUY ĐỊNH SỐ 47-QĐ/TW NGÀY 01-11-2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

GHI CHÚ: Đơn hàng phải có giá trị từ 300,000đ trở lên chúng tôi mới có thể giao hàng cho các đơn vị được.